Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

                             6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu

                                                  Uyarınca Aydınlatma Metni

 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Yılmaz Tur Otobüs İşletmeciliği Turizm Ve Tic. Ltd. Şti. (“Yılmaz Tur” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Yılmaz Tur tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

Yılmaz Tur olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve Yılmaz Tur’un online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz;

 • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
 • İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden yarışma, organizasyonlar düzenlenebilmesi (açık rızanızın bulunması halinde),
 • İnternet sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Yılmaz Tur’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile Yılmaz Tur’un bağlı olduğu yurt içindeki şirketlere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir;

 • İşyerlerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
 • İşyerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri,
 • İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, SMS, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Yılmaz Tur Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Fevzi Çakmak Mah. Hukukçular Cad. Elit Park Sitesi No:52K Pendik - İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin bilgi@Yilmaztur.com.tr  posta adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.
Ad - Soyad :
Telefon No :